Alliade

Privacy & Security

Heel kort gezegd gaat het bij privacy om de bescherming van persoonsgegevens of persoonsinformatie. Bij security, informatiebeveiliging in het Nederlands, gaat het om de bescherming van gegevens of informatie.

Privacy
Bij privacy draait het om een geheel van fatsoensnormen met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens. Deze fatsoensnormen moeten ervoor zorgen dat er netjes en zorgvuldig met die persoonsgegevens wordt omgegaan. De normen komen op het volgende neer:

  • gegevens mogen alleen voor vooral bepaalde doelen worden verzameld en alleen voor dié doelen worden gebruikt;
  • gegevens moeten zorgvuldig en actueel zijn;
  • gegevens moeten goed worden beveiligd;
  • de verwerking van de gegevens moet transparant en verantwoordbaar zijn;
  • individuen moeten inzage hebben in hun gegevens en om aanpassing of verwijdering kunnen vragen.

Security
Bij security, of informatiebeveiliging, draait het om het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie. Vaak wordt bij security alleen gedacht aan technische maatregelen. Alhoewel dit een belangrijk onderdeel is van security vraagstukken, is er ook aandacht voor maatregelen van organisatorische en procedurele aard.

Overeenkomsten en verschillen
Beide begrippen hebben veel met elkaar gemeen, maar er zijn ook een aantal verschillen. Bij zowel privacy als security gaat het om de bescherming van gegevens. Terwijl privacy zich richt op persoonsgegevens, gaat het bij security ook om andere soorten gegevens, zoals bedrijfsprocessen en financiën. Privacy beschermt daarmee de belangen van personen, terwijl security ook de belangen van de informatieverwerkende organisatie zelf beschermt.

Je hoeft geen hacker te zijn om een datalek te veroorzaken

De Meldplicht Datalekken geldt ook voor jou

Wil je weten wat de Meldplicht Datalekken inhoudt, wat een datalek is en hoe (makkelijk) een datalek kan ontstaan? Bekijk de animatie.

Alliade